اطلاعیه

ارائه مقالات مبحث آب‌زمین‌شناسی در ارتباط با رویکرد مخاطرات در سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین 1 تا 3 اسفندماه 1395

اعلام فهرست مقالات پذیرفته شده در سایت http://35ngs.conference.gsi.ir