گزارش رخداد سیل شمال غرب کشور (فروردین 96)

براثر بارش‌هایی که از روز جمعه 25 فروردین 1396 در شمال‌غربی کشور آغاز گردید، در پنج استان شامل آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، زنجان و مازندران پدیده سیل رخ داد. این سیلاب موجب وارد آمدن تلفات و خسارات زیادی به ویژه در شهرستان‌های آذرشهر و عجب‌شیر استان آذربایجان شرقی گردید. روستاهای غله زار آذر شهر و چنار عجب شیر که در دامنه غربی کوه آتشفشان سهند قرار دارند، دو محلی بودند که از دیدگاه دبی سیلاب و شدت تلفات و آسیب-ها نسبت به سایر محل¬ها اهمیت بیشتری داشتند.