در حال حاضر پروژه‌های زیر در گروه آب‌زمین‌شناسی سازمان به انجام می‌رسند:

- مطالعات فرونشست زمین دشت قره‌بلاغ، فسا، استان فارس (در مرحله بازبینی گزارش نهایی)

- مطالعات فرونشست زمین دشت میناب (در مرحله بازبینی گزارش نهایی)

- مطالعات فرونشست زمین دشت قزوین (در مرحله پیش مطالعه)

- تهیه نقشه پتانسیل کارست کشور (نقشه مقدماتی تهیه گردیده است)